Demo Image

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora turističkog ureda Turističke zajednice grada Knina

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

UR. BROJ: 158/2018

 

Direktorica Turističke zajednice grada Knina na temelju članka 56. stavka 7. Statuta Turističke zajednice grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj ) raspisujem

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora turističkog ureda Turističke zajednice grada Knina

 

Sukladno članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 152/08) i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine” 42/14), raspisuje se javni natječaj za radno mjesto pomoćnik direktora/ice za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij ( stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij ( stručni specijalist/specijalistica);
 2. najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. aktivno poznavati jedan svjetski jezik;
 4. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 5. poznavanje rada na osobnom računalu;

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 3. dokaz o stručnom znanju-stupnju obrazovanja.
 4. dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO),
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu,
 6. izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da mu nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma,
 7. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima nakon završenog obrazovanja (presliku potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme).

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

 

Uvjet stručnog znanja ( stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku ili višu stručnu spremu.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja stručne spreme.

 

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema stručni ispit za rad u Turističkom uredu može biti primljena na radno mjesto, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od dana imenovanja.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

 

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Knina, službenoj internet stranici Turističke zajednice grada Knina i na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave na javni natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Dr. Franje Tuđmana 24,  22300 Knin

s naznakom „Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora turističkog ureda Turističke zajednice grada Knina”

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes